5683 Sayılı Kanunun 3.Maddesi Dışında Belirlenen İkamet Tezkeresi Süresi

A-İKAMET İZİNLERİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR

1.      Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleriyle ilgili işlemler, 5683 sayılı “Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun” ve 5682 Sayılı “Pasaport Kanunu”ndaki hükümler çerçevesinde yürütülmektedir.

2.      Vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere Emniyet Makamlarına bizzat müracaat ederek ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

3.      Ülkemizde vize süresi bitmeden oturma izni talebinde bulunan yabancılara “Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi” düzenlenmek suretiyle Türkiye'de yasal kalışı sağlanmaktadır.

4.      5683 Sayılı Kanunun 28. Maddesine göre; Diplomatik, konsüler misyonlar ile uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görev yapanlar ve aile üyeleri ile NATO’da görevli askeri şahıslara verilen kimlik kartları ile ülkemizde kalabileceklerinden bu yabancılara ikamet tezkeresi düzenlenmemektedir.

5.      Çalışma, öğrenim, araştırma gibi özel meşruhatlı vizelerle gelen yabancıların bir ay içinde ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

6.      Yabancıların Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak kadar yeterli maddi imkanlara sahip olduklarını belgelenmeleri gerekmektedir.

7.      Geçerli ikamet tezkeresi olan yabancılar tezkerenin geçerlilik süresi içerisinde Türkiye’ye giriş-çıkış işlemlerini ikamet tezkeresi ile yapabilirler.

 

1)      İkamet tezkeresinin süresi;

a.         Yabancılara verilecek ikamet tezkereleri süresi mevzuatın ve ikili anlaşma hükümlerine ve müracaat sahibinin talebi dikkate alınarak tespit edilir.

b.        İkamet Tezkerelerinin üresi en fazla  (5) beş yıllıktır.

c.         Süresi biten ikamet tezkeresi üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

d.        Karşılıklılık İlkesi uyarınca bu süre; Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.

e.         İkamet tezkereleri şahsi olmakla beraber karı, koca ve bunların 18 yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için ayrı ayrı ya da baba ve annelerinin refakat hanesine kayıt suretiyle müşterek ikamet tezkeresi verilebilir.

f.         Çalışanların şahsi ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

2)   Başvuru Süresi;

a.       Türkiye’de ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar, tezkerede yazılı sürenin sonra ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdürler.

b.      İlk defa ikamet izni alacaklar: vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar. Yasal süre içerisinde başvuru yapmayanlara süre sonundan itibaren ceza uygulanır.

c.       İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatacak yabancılar:

* Yabancıların tezkere sürelerinin bitiminden itibaren onbeş (15) gün olarak belirlenen yasal süre içerisinde ikamet izinlerini uzatmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanlara süre sonundan onaltıncı günden itibaren ceza uygulanır.

3)  İkamet Tezkeresinin Yenilenmesi veya Süresinin Uzatılması;

a.       Süresi biten ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

b.      Daha önce ikamet tezkeresi alan ancak ikamet iznine ara veren yabancıların önceden almış oldukları ikamet tezkereleri üzerinde uzatma işlemi yapılmaz, ikamet tezkereleri yenisi ile değiştirilir.

4)   İkamet Tezkerelerini Kaybedenler:

a.       İkamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar.

b.      Bu durumda yabancılara kaybettikleri ikamet tezkerelerinin süresince muteber olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir.

c.       Kaybedilen ikamet tezkeresinin yerine verilecek yeni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçların yarısı alınır.

5)   İkamet izni almamanın sonuçları:

a.       5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanununa göre izinsiz kalmaması için çıkış işlemleri 492 Harçlar Kanunu göre cezalı ikamet harcı tahsil işlemi uygulanır,

b.      Türkiye’den i çıkmaması halinde ihlal edilen süre kadar süreli giriş yasağı konulur,

B- İKAMET TEZKERESİNİN RET OLUNABİLECEĞİ HALLER

a.       5682 Sayılı Kanunun 8 maddesinde sayılan yabancılara,

b.      5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunun 7.Maddesinde yabancıların ikamet taleplerinin reddolunabileceği haller şu şekildedir;

c.       Sırf iş tutmak için gelecek sanat ve meslek erbabı olup da tutacağı iş, kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan,

d.      Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabetle telif edilemeyecek durumda olan veya faaliyette bulunan,

e.       Türkiye’de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için maddi imkânları meşru bir şekilde temin edemeyeceği sabit olan,

f.       Türkiye’ye girmesi memnu olup da her nasılsa girmiş bulunan,

g.      Türkiye’de oturduğu müddetçe huzur ve asayişi ihlal eden,

h.      Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez

C-  TÜRKİYE’DE KALIŞ AMAÇLARINA GÖRE İKAMET İZİNİ SÜRELERİ

1)  Kısa Süreli İkametler; (6 aya kadar)

a.   Amaçlarına Göre Kısa Süreli İkamet İzinleri;

b .  Turizm

c .  İş görüşmesi ve ticari bağlantılar,

d .  Ziyaret

e .  Tedavi

2)  Uzun Süreli İkametler; (6 aydan fazla süreli)

a.   Aile Birleşimi       

b .  Türk vatandaşı ile evlilik

c .  İkametli eş yanında

d .  18 yaşından küçük çocuklar

e .  Türk vatandaşı oğlu veya kızı yanında

f .  Öğrenim

g.  Çalışma

h .  Yat Turizmi

ı .  Uzun süreli ikamet (yerleşmek)

i .  Vatansızlar ve Tabiiyet Durumu Gayrı Muntazam yabancılara verilen ikamet izinleri

j .  Türk ve Akraba Topluluklarından gelen yabancılara verilen ikamet izinleri

D- HARÇ UYGULAMALARI

a)  492 Sayılı Harçlar Kanununun 89 ncu maddesine istinaden çıkarılan (6) Sayılı Tarife uyarınca Türkiye’ye vize veya vize muafiyetinden istifadeyle gelip de öngörülen süreler içerisinde ikamet tezkeresi almayan veya ikamet tezkeresinin süresini 15 gün içerisinde uzattırmamış olan yabancılardan alınacak harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.

b)  Ceza tahsili sırasında Yabancının Türkiye’ye girdiği yılın harç miktarı üzerinden hesaplama yapılır.

c)  Tek giriş Vize harcı tahsil edilmesi gerekiyorsa bu bedel ülkemize giriş yaptığı yıldaki vize harç miktarı göz önünde bulundurularak hesaplanır.

d)  Vize veya muafiyeti süresi sonunda öngörülen süreden daha fazla kalan yabancının Çıkışına Teminen ikamet tezkeresi alması halinde Türkiye’de izinsiz kaldığı sürelerin yarısı oranında yurda giriş yasağı uygulanır.

NOT: 11.04.2013 tarihinde yasallaşan 6458 Sayılı Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu, 11.04.2014 tarihinde itibaren yürürlüğe gireceğinden bu tarihten sonra yabancıların iş ve işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kanalıyla yapılacaktır.

İçerik Anasayfasına Geri Dön.

SEKTÖRDEN HABERLER

Tüm Haberler

BİZE YAZIN

sidebar contact form